Kid Peligro Jiu-Jitsu News . . . SJJIF World Jiu-Jitsu Championship and the SJJIF World Adapted Jiu-Jitsu Championship 2017

The Sport Jiu-Jitsu International Federation (SJJIF) announces the SJJIF World Jiu-Jitsu Championship & the SJJIF World Adapted Jiu-Jitsu Championship events on